1. Jouw acceptatie

Door deze website te gebruiken en/of te bezoeken (gezamenlijk, inclusief alle inhoud en functionaliteit die beschikbaar zijn via de domeinnaam bookies.nl. Je gaat akkoord met (1) deze algemene voorwaarden en de (2) de privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden of de privacyverklaring, is het aan te raden om de K18 Hair-website niet te gebruiken.

K18 Hair kan, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of herzien, en je stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen aan derden te verlenen.

2. K18-website

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de K18-website, inclusief gebruikers die ook bijdragen aan inhoud, informatie en ander materiaal of diensten op de website. De K18-website omvat alle aspecten van K18 Hair, inclusief, maar niet beperkt tot alle producten, software en diensten die via de website worden aangeboden.

De K18-website bevat links naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door K18 Hair. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Door de website te gebruiken, onthef je K18 Hair uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit jouw gebruik van een website van derden. Dienovereenkomstig raden we je aan om op de hoogte te zijn wanneer je de K18-website verlaat en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke andere website die je bezoekt te lezen.

3. Algemeen gebruik van de website — Toestemmingen en beperkingen

K18 Hair verleent je hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van de website zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, op voorwaarde dat:

Je stemt ermee in om geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te starten, inclusief maar niet beperkt tot “robots”, “spiders” of “offline lezers”.

Bij het gebruik van de website zul je zich verder houden aan de voorwaarden en bepalingen van deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. K18 Hair behoudt zich het recht voor om elk aspect van de K18-website op elk moment stop te zetten.

4. Je gebruik van inhoud op de site naast de algemene beperkingen hierboven, zijn de volgende beperkingen en voorwaarden specifiek van toepassing op je gebruik van inhoud op de K18-website.

De inhoud op de K18-website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan K18 Hair, onderhevig aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten volgens de wet. K18 Hair behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de website en de inhoud.

5. Mogelijkheid om de algemene voorwaarden te accepteren

Je bevestigt dat je ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige, of wettelijke toestemming van een ouder of voogd bezit, en dat je volledig in staat en bevoegd bent om de vermelde voorwaarden en verplichtingen na te leven. 

6. Rechten en licenties

Deze algemene voorwaarden en alle rechten en licenties die hier worden verleend, mogen niet door jou worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking worden toegewezen door K18 Hair.

7. Algemeen

Je stemt ermee in dat: (i) de K18-website wordt beschouwd als gevestigd in Rotterdam, Nederland; en (ii) de website wordt beschouwd als een website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over K18 Hair, specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan Rotterdam. Elke claim of geschil tussen jou en K18 Hair, dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de K18-website zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

Deze algemene voorwaarden, samen met de Privacyverklaring en andere juridische kennisgevingen die door K18 Hair op de website zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en K18 Hair met betrekking tot de K18-website. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het nalaten van K18 Hair om enig recht of bepaling onder deze algemene voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of voorziening. K18 Hair behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en het is jouw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Jouw gebruik van de K18-website na een wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat je instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

8. Copyright Tips van K18 Hair

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van wettelijke bescherming, die mensen die inhoud maken en produceren, de exclusieve rechten verleent om bepaald gebruik van die inhoud te controleren. Voorbeelden van de soorten inhoud die auteursrechtelijk worden beschermd, zijn muziek, artistieke werken, video’s, videogames, boeken en films.

Auteursrechtbescherming betekent dat een auteur bepaalde vormen van gebruik van zijn werk kan controleren. Het belangrijkste is dat deze bescherming de eigenaar van het auteursrecht het recht geeft om het kopiëren van hun inhoud te controleren, aan te passen en door te geven. De precieze aard van de uitzonderingen op de auteursrechtelijke bescherming hangt af van de nationale auteursrechtwetgeving die van toepassing is. WIPO heeft internationaal een lijst van bureaus voor intellectueel eigendom en auteursrecht. Je kunt de lijst met voorwaarden per land hier vinden: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

K18 Hair respecteert de rechten van alle makers en we hopen dat je met ons zult samenwerken om onze community een creatieve, legale en positieve ervaring te houden voor iedereen, inclusief alle makers. 

Intellectuele eigendom betekent alle intellectuele of industriële eigendom die eigendom is van, in licentie wordt gegeven aan of wordt gebruikt door K18 Hair (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of waaraan van tijd tot tijd rechten zijn verleend, waaronder:

een octrooi, handelsmerk of dienstmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp, handelsgeheim, morele rechten of vertrouwelijke informatie; een licentie of ander recht om het voorgaande te gebruiken of te verlenen of om de geregistreerde eigenaar of gebruiker van een van het voorgaande te zijn; de Handelsmerken; Persoonlijke informatie; de naam ‘K18 Hair’ (en alle andere namen die in wezen gelijkaardig zijn); het intellectuele eigendom van de Website en het Werkproduct; de Inhoud en/of Materiaal (inclusief gerelateerd Werkproduct) geüpload naar de Website; en eventuele handleidingen of andere documenten die door of namens het Bedrijf zijn verstrekt.

Identificerende merken betekent alle tekens, logo’s en slogans die verband houden met het bedrijf. Informatie betekent persoonlijke informatie en andere informatie. IT-systemen omvatten domeinen, websites, computerprogramma’s, programmalijsten en programmeertools en alle wijzigingen, aanpassingen, nieuwe releases of updates daarvan. Persoonlijke informatie betekent individuele stukjes informatie die, wanneer gezamenlijk gebruikt, je kunnen identificeren. Toegestaan ​​doel betekent het gebruik van de Informatie in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Privacyverklaring of privacybeleid betekent de verklaring en richtlijnen van K18 Hair. Onze informatie betekent informatie die beschikbaar is op de website, onze IT-systemen en informatie die door het bedrijf in het algemeen wordt gegenereerd bij de levering en levering van diensten.

Saloneigenaar betekent een onafhankelijke derde partij professioneel haar eigenaar van een kapsalon (inclusief geautoriseerd personeel van de saloneigenaar) en/of klant van de distributeur, en die een geregistreerd gebruiker is van K18 Hair en/of verwerft en/of abonneert zich direct of indirect om goedgekeurde services te ontvangen.

Stylist betekent een onafhankelijke derde partij die een Geregistreerde Gebruiker is van K18 Hair. Website omvat de interface, functionaliteit, inhoud en werkproduct die beschikbaar zijn gesteld op pagina’s onder de domeinnaam https://k18-hair.nl/ en gerelateerde domeinen en subdomeinen; Bezoeker betekent een individuele persoon die is geassocieerd met een Consument, Distributeur, Saloneigenaar en Stylisten) die de website bezoeken en doorbladeren, maar al dan niet een geregistreerde gebruiker zijn.